Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Yüzde İşareti

Yüzde işareti,  Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti,  sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zararını, indirimini, oranını gösteren bir noktalama işaretidir.   ...

Ters Soru İşareti

Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olmadığı zaman makalede soru işareti (?) varlığını vurgulamak amaçlı kullanılır....

Soru İşareti

Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kancaya benzeyen bu işaretin alt kısmında ise noktalama işaretlerinden nokta bulunmaktadır. N...

Çift Tırnak İşareti

Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, ayraç işaretlerinde olduğu gibi çift tırnak işareti de kel...

Ve İşareti

Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne sıkça değişen ve işareti, günümüze bu şekilde gelmiştir.  Ayrıca şu an gü...

Yıldız İşareti

Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmektedir. Bunun kökeni ise aynı manaya gelen, Yunanca asteriskos kelimesidir. Bilgisayar bilimler...

Denden İşareti

Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işaretinin tarihçesiYüzyıllar öncesinde nokta...

Noktalama İşaretleri Anlamları

Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. Günümüz Türk alfabesi harflerinin kökeni latin harflerinden oluşur, kullanmış olduğumuz b...

Noktalama İşaretleri Etkinlik

Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden uygulanması istenilen noktalama işaretleri etkinleri sayesinde hem öğrencinin kuru bilg...

Eğik Çizgi

Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi türü vardır. Bugün sizlere eğik çizgiyi anlatmaya çalışacağım. Eğik çizginin kullanım ala...

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Yanlış yerlerde kullanılırsa cümle yapısı bozulacağı gibi, cümlenin tamamen yanlış anlaşılmasın...

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri belirtmek için kullanılan işaretlerdir.Noktalama işaretleri nelerdir?...

Düzeltme İşareti

Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştırılan bir kavram olan inceltme işareti diye de bilinme...

Tırnak İşareti

Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama işaretinin dilimizde nerelerde ve nasıl kullanıldığını izah etmeye çalışacağız.Tırnak işaretinin kullanıldığı yerlerBir makaleden, bir yazarda...

Noktalama Kuralları

Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır. Sözün vurgu ve ton özelliklerini belirtmek için kullanılır. Noktalama işaretleri nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kesme işareti, tırnak işareti...

Ünlem İşareti

Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime ya da cümleler arasına parantez içine alınarak konur. Ünlem az önce belirtilen amaçlar doğrultusunda soru işareti ile kullanılabilir. Ünlem işareti ünlem bildiren kelimeden hemen sonra ya da kelimenin ...

Ay Yıldız İşareti

Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında bulunan ay yıldız işaretidir. Bu işaretlerde kullanılan ay sembolü genel olarak, ayın hilal şekli olarak kullanılır. Tabi ki bu işaretin kullanıldığı her aland...

Diyez İşareti

Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; bir müzik terimidir. Simge şekli olarak telefondaki kare tuşu ile aynıdır (#). Bu simgenin sağ bitişiğine yazılan nota örneğin sol#; "sol diyez" olarak okunur ve sol notasından yarım ses tiz inc...

Noktalı Virgül

Noktalı virgül, İşareti (;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayırmada, sıra cümleleri birbirinden ayırmada; virgülden daha kuvvetli; noktadan ise daha zayıf bir duraksama işaretidir. Noktalı virgül kendinden gelen işarete bitişik yazılır. Sonraki sözcü...

Uzun Çizgi

Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değişiklik gösterdiğini ifade edebilmek adına satır başı yapılarak cümlelerin hemen başına konur. Diğer bir ismi ise konuşma çizgisi olarak tanımlanmaktadır. Simgesi ise (—) şeklindedir. İki kısa çi...

Kesme İşareti

Kesme İşareti, özel isimlerin aldığı çekim ekleri ile ayrılır. Büyük harfler ile yapılan kısaltmalar ile rakamların aldığı ekler kesme işareti ile ayrılır. Ekinden ayrı gösterilmek istenen harfleri, ekleri, kelimeleri ayırır. Ünlüsü düşen kelimelerde, düşen ünlünün yerine konur. Dil adlarına gelen ekler bitişik yazılır. Örneğin Türkçenin, Öz...

İki Nokta

İki nokta, sık kullanılan noktama işaretleri arasındandır. Dil bilgisi kurallarına göre ": " şeklinde ifade edilir. İki noktadan sonra normalde yeni başlayan cümleler büyük harfle başlamalıdır. Fakat istisna bir durum vardır. Eğer cümle devam ediyor ve iki noktadan sonra sıralı kelimeler yazılıyorsa küçük harfle başlar kelimeler.<...

Kuyruklu A

Kuyruklu A; Güzel harf de denilen bu harf, Türk Dil Kurumu'nun kuyruklu a veya çengelli a kullanımlarını önerdiği @ (At) işaretinin kelime anlamını ne kadar doğru biliyoruz?Kuyruğu tepesinden dolaşan bu küçük "a" harfi, günümüzde internetle beraber en çok kullanılan işaretlerden birisi olmuştur. İşaretin gerçek orijinali ...

Kısa Çizgi

Kısa Çizgi, noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Türkçeye Fransızca bir kelime olan tire sözcüğünden gelmiştir. Kısa çizginin diğer adı da tiredir. Kısa çizginin kullanıldığı yerler şunlardır:Kısa çizgi bir cümle yazarken satır sonuna gelindiğinde yazılan kelimenin sığmadığı zaman, kelimenin sığmayan kısmının önüne atıl...

Alt Çizgi

Alt çizgi, Türkçede yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Noktalama işaretlerinde bir yanlış cümlenin veya anlatılmak istenilen şeyin yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Dilimiz nereye çekilirse oraya gidilebilecek bir yapıda olduğu için yazım ve noktalama işaretlerine çok dikkat edilmelidir. Alt çizgi diğer bir adı ile kısa çizgi ol...

2 Nokta

2 Nokta, oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Diğer bir adı ise iki nokta üst üstedir. Kullanılan bir metin içerisinde genellikle açıklama yaparken, liste oluştururken ve alıntı cümleleri için kullanılır. Bilinen simgesi ise (:) şeklinde gösterilir.Yazımı için

Üç Nokta

Üç nokta: Türkçede yazım ve noktalama işaretleri çok önemlidir. Yanlış konulan nokta veya virgül cümlenin anlamını değiştirebilir. O yüzden Türkçede en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de yazım ve noktalama işaretleridir.Üç nokta da çok sık kullanılan noktalama işaretlerinde biridir. Üç nokta denilince ...

Nokta

Nokta, Bir anlatımda duygu ve düşünceleri belirtirken vurgu, konu geçişi, cümle yapısı ve duraklama noktasını belirten yapılara noktalama işaretleri denir. Nokta, bir cümlenin bittiğini anlatan noktalama işaretidir. Cümle anlatımı taşıyan bütün anlatımların sonunda kullanılır. Sonlandırma işareti diye de bilinir. Kendisinden sonra gel...

Tilde

Tilde, İspanyol alfabesinde kullanılan ve harfin üzerine konulduğunda onun“ny” olarak okunacağını belirten işarettir. Çoğunlukla N harfi üzerinde kullanılır. El niño'nun telaffuzunu "el ninyo" olarak değiştirir. İhmali, anlam değişikliğine yol açar. Örneğin, "pena", kelimesi ceza anlamına gelirken, "peña", kaya anlamına gelmektedir.

3 Nokta

3 Nokta, özellikle edebiyat çevrelerince sıkça kullanılan, şairlerin vazgeçilmezi olan noktalama işaretlerinden biri de 3 nokta olarak bilinir. Şimdi bu işaretin kullanıldığı yerleri ve kullanım şeklini incelemeye çalışacağız.3 noktanın kullanıldığı yerler ve kullanım şekliTamamlanmayan cü...

Ayraçlar

Ayraçlar, bir noktalama işaretidir. Noktalama işaretleri cümlede duygu ve düşüncelerimizi daha açık şekilde ifade etmemizi sağlayan dile getiren, tümcenin yapısına ve duraklamalarına göre kullanılan, okuma yazmada bütünlük oluşmasına ve anlaşılır olmasına yardımcı olan işaretlerdir.Noktalama işaretleri olan ayraçlar ya da...

Virgül

Virgül, Fransızca kökenli bir kelime olan ve diksiyon için oldukça önemli taşıyan virgül işareti, yazılı cümlelerin arasına, art arda sıralanan eş anlamlı kelime ya da kelime gruplarının arasına koyulan ve kısa süre durulması gerektiğini göstermek amacıyla kullanılan noktalama işaretidir.Virgül işaretinin kullanıldığı ...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin ba...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanı...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "&" şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024